KLIPRA - ÅLESUND

- KLIPRA, BOLIGER PÅ BORGUNDVEIEN I ÅLESUND KOMMUNE- TILTAKSHAVER: SKANSKA AS/ÅBO AS - 2001
- OMSORGSBOLIGER OG HELSEBYGG PÅ BORGUNDVEIEN I ÅLESUND KOMMUNE- TILTAKSHAVER: ÅLESUND KOMMUNE - 1999 
- PARKERINGSHUS I BJØNNADALEN I ÅLESUND KOMMUNE- TILTAKSHAVER: ÅLESUND PARKERNG AS - 2001

Området Klipra er regulert til eldreboliger samt offentlige helse- og sosialtjenester. Målsettingen var at prosjektet skulle gi et verdifullt arkitektonisk, miljømessig og sosialt tilskudd til de omkringliggende boligområder og bydelen i sin helhet.

Det er i bebyggelsesplanen lagt vekt på å prioritere tilrettelegging for bevegelseshemmede. God tilgjengelighet er sikret gjennom adkomstveger og heiser til alle leiligheter og servicefunksjoner.

Bebyggelsen i form og karakter tilpasser seg, og skaper god sammenheng med de nærmeste omgivelser. Samtidig fremstår den nye bebyggelsen med en egenkarakter, som fremhever attraktive kvaliteter ved området. Vi har valgt å gi bebyggelsen et noe tradisjonelt formspråk som ikke kopierer, men tilpasser seg omkringliggende bebyggelse i et tidsmessig uttrykk. Husene er oppført i betong med pussede fasader. Alle tak er tekket med grå fasettskifer. Således har en bygget opp om helheten i det tradisjonelle taklandskapet.

Boligbebyggelsen består av 5 etasjes hus sammenkjedet i gruppe. Husene danner halvprivate uterom som gir identitet til bomiljøet. Ved utformingen av boligplanene har vi forsøkt å skape et attraktivt tilbud til de som i dag ønsker en lettstelt bolig som inneholder kvaliteter, størrelses- og funksjonalitet som gir mulighet til å fortsette å bo i boligen til tross for eventuell senere svekkelse og fysisk handicap.

Prosjektet fikk Ålesund Kommune sin Byggeskikkspris i 2004.