KUBE - ÅLESUND

MØRE OG ROMSDAL KUNSTMUSEUM -"KUBE"- I ÅLESUND KOMMUNE - 2005 
- ombygging av Norges Bank i Ålesund kommune
TILTAKSHAVER: MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Prosjektet omfatter opprusting av eksisterende bygg i Nedre Strandgate 2, og nybygg under bakkenivå mot Hellegata. Dette nybygget danner en sammenbinding mellom Kunstmusset og Jugendstilsenteret. Bygget har fått ny hovedinngang fra vest, mens uteoppholdsrom blir i mellomrommet mot Jugendstilsenteret i Apotekergata 16, som åpner seg mot vest og utsyn til Brosundet og byen.

Det er hovedintensjonen at den nye bruken av bygningen blir formidlet uten større endringer i fasadene. Det nye innholdet i bygget kommer først og fremst tilsyne i utformingen av nytt inngangsparti til bygget og gjennom tilbygget under bakken. Eiendommen er sentralt beliggende i Ålesund, ved Brosundet. Bygget har status som bevaringsverdig i reguleringsplanen. Jugenstilsenteret er fredet etter lov om kulturminner. Den nye hovedtilkomsten til museet er derfor lagt mot Hellegata og plassen mellom Jugendstilsenteret, for å medvirke til et godt samspill mellom arealene for felles nytte av visningsrom i museumsbygget og andre funksjoner som cafè og museumsbutikk i Jugendstilsenteret.

Prosjektet går langt i sin bearbeidelse av den byplanmessige situasjon da det legges ut en forplass på vestsiden av bygningen. Denne plassen benyttes som avlastningsområde for større transporter til museet, men har som hovedfunksjon å gjøre området nord og vest for bygget svært fotgjengervennlig. Det etableres en museumsplass som foruten nødvendig kjøreadkomst til museet og Jugendstilsenteret kun tillater kollektiv transport i den enveiskjørte Hellegata. Byggets eksteriør skal fortelle om det historiske møtet mellom nytt og gammelt, om byggets endrede funskjon, innhold og bruk. Byggets rolle, å formidle eldre kunst, og ny utfordrende samtidskunst, kommer først fremst til syne i inngangspartiet og nybygget under bakkenivå.

Byggets interiør må være lojalt overfor de oppgavene som kunstmuseet har tatt på seg. Derfor er romformer, veggflater, himling, gulv, lyssetting optimalt tilpasset byggets nye hovedoppgave.

Gjennom bruksendring fra en lukket bankbygning til et åpent museum er det lagt stor vekt på å synliggjøre hovedinngangen til museet. Dette skjer primært ved at en større fasadeskjerm i glass monteres foran åpningen i vestfasaden på det stedet denne ble ødelagt under ombyggingen på 90-tallet. Denne nye lette tidsriktige glasskjermen med hovedinngangen til museet kompletterer og kontrasterer det tunge og markerte hovedinngangspartiet til officinet i Jugendstilsenteret, samtidig som de begge henvender seg likt til det felles plassrommet mellom byggene. Glass-skjermen kompletteres av flere overlys-sjakter som signaliserer den nye bruken av bygget og gir lys til arealet under bakken. Sjaktene benyttes aktivt i opplysningen av plassrom og bygg på kveldstid.

Bygningen har en planløsning med store publikumsarealer i hver etasje omkranset av mindre rom, og er godt egnet til visningsformål. Det er etablert sammenhengende og gode utstillingsflater. Planløsningen søker å utnytte de fleste romsonene som visningsrom i hver etasje, samt sikre god sirkulasjon for publikum og fleksibel bruk av arealene.

Link Møre & Romsdal kunstmuseum, Kube BROKEN