REGULERINGSPLAN NMK - ÅLESUND

2009 - NMK 1 - REGULERING AV ALLMENNYTTIG FORMÅL/ KOMPETANSESENTER I ÅLESUND KOMMUNE 
TILTAKSHAVER: NMK EIENDOM AS

 I Mai 2008 presenterte Westregruppen tanker og langsiktige skisser for en fremtidig utnyttelse av området mellom Borgundvegen og innfartsvegen sør for høgskolen, både ovenfor politisk- og administrativ ledelse i kommunen, Møre & Romsdal Fylke, høgskolen og andre interesserte parter innenfor den maritime næringen. I dag disponerer fylket vestre del av området (Nørve Videregående skole / Ålesund kommune som grunneier), mens østre del er parkeringsplass for høgskolen (Statsbygg som grunneier).

Nørve Videregående skole er i ferd med å flytte ut og skal samlokaliseres med Borgund Videregående skole i Fremmerholen.

Prosjektkonseptet inneholder både opplæringssenter for maritime virksomheter, energi- og miljøsenter, og populærvitenskapelig vitensenter i flere byggetrinn, fysisk knyttet til både høgskolen i nord og Sunnmøre Museum på sørsiden av Nørvasundet. Denne langsiktige skissen går arealmessig et godt stykke utover det som er nåværende planområde.

I første omgang er det snakk om etablering av opplærings- eller kompetansesenteret innenfor ovennevnte eiendom gnr. 136 bnr. 289, med et internasjonalt treningssenter for Rolls-Royce (RR) og flytting og utvidelse av Offshore Simulator Center (OSC) somi dag holder til i Kunnskapsparken i høgskoleområdet.

Prosjektet er generellt mottatt svært positivt fra mange hold. Både ut fra at en ser det som en strategisk styrking av den maritime klynga på Nordevestlandet, samt en styrking av høgskolemiljøet og forknings- og utdanningstilbudet i Ålesund med store muligheter for positive ringvirkninger. Med bakgrunn i dette, har bystyret i møte 19.06.2008 gitt sin tilslutning til at Westregruppen resp. Orion Eiendom AS som er et datterselskap, får kjøpe eiendommen.

Med tanke på rask fremdrift, er prosjektet fremmet som byggesak og reguleringssak samtidig. Byggesøknaden baserer seg på gjeldende reguleringssituasjon, noe som medfører søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet, byggehøyde, utnyttelsesgrad og byggegrense. Byggesøknade er nå behandlet som egen sak.

Planområdet avgrenses i første rekke til eiendommen gnr. 139 /bnr. 289, med unntak av et lekeareal som også inngår i gnr. 138/bnr 289 og dermed opprettholdes med samme formål som i gjeldende plan. I tillegg er det tatt med en korridor for en fremtidig gangveiforbindelse til høgskolen og til Sunnmøre Museum over Nørvasundet.

Området foreslås i hovedsak regulert til "annet byggeområde", nærmere definert en kombinasjon av:
     - allmennyttig formål: undervisning/administrasjonsbygg
     - kontorer
     - hotell med tilhørende anlegg
     - parkering og grøntanlegg

Dessuten offentlige trafikkområder (kjøreveg, gangveg, trafikkområde i sjø) og et mindre spesialområde for kommunalteknisk virksomhet.

Link til Norsk Maritimt Kompetansesenter sin nettside

 

 

2013 - NMK 2 - UTVIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR NORSK MARITIMT KOMPETANSESENTER, NØRVE
- JUSTERT FORSLAG 30.04.2013
TILTAKSHAVER: NMK EIENDOM AS

Norsk Maritimt Kompetansesenter er blitt en stor suksess, både for den maritime- og den marine bransjen og med store og positive ringvirkninger i Ålesund og på Sunnmøre.

Nå satser eierne i NMK Eiendom AS optimistisk videre, og vi har levert inn forslag til ny reguleringsplan for området mellom Sørnesvegen/Åttringvegen og det eksisterende NMK 1, som også inkluderer deler av området som ble regulert i forbindelse med dagens senter. Dette er gjort for å få en mer helhetlig regulering for den gjenværende halvparten av det disponible området.

Med den nye reguleringsplanen, ønsker NMK Eiendom AS å doble arealet for NMK. Dagens senter (NMK 1) er fullt, og mange vil inn i dette unike miljøet. Selve utbyggingen på området vil imidlertid skje i flere etapper.

I forhold til tidligere planer, hvor store deler av området gav bebyggelse i 5 og 6 etasjers høyde over bakken, foreslår man nå at den 7,5 mål store tomta åpnes opp med store flater på bakkenivå mot naboene i vest. Ved krysset Borgundvegen/ Sørnesvegen (bak eksisterende boliger) legges det så til rette for et slankt signalbygg med maksimal høyde på ca. 70 meter. Nærmest NMK 1, der den gamle yrkesskolen fortsatt ligger, ønsker man muligheten til å bygge en ny fløy i samme stil og utførelse som dagens NMK. Og her samler man halvparten av det arealet som ønskes utbygd.

Det vil helt sikkert bli diskusjon om dette høyhuset, men vi ønsker å føre videre den nytenkingen og innovasjonen som ligger bak dagens senter. Og vi håper at Ålesund er moden til å ta i mot et spennende signalbygg i disse omgivelsene. Dessuten vil hele området ved denne utbyggingen i tre ulike nivåer, gi et mye  lysere og lettere uttrykk både for leietakere, gjester og beboere i nabolaget.

Også i NMK 2 legges det til rette for parkering i underetasjer.

For å få en best mulig trafikkavvikling i området, er det i reguleringsplan-forslaget tegnet inn 2 kjørefelt ut av Sørneset langs hele den delen av Sørnesvegen som grenser mot NMK. Her ønskes det også å heve deler av vegen for å unngå dagens stigning opp til selve krysset mot Borgundvegen. Mot Åttringvegen ved NMK `s vestside er det tegnet inn nytt fortau.

Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS og konsulentfirmaet Cowi AS har gjort omfattende konsekvensutredninger av både bygningsvolumet og trafikksituasjonen i området, slik det er foreslått i reguleringsplan.forslaget.

Link til Norsk Maritimt Kompetansesenter sin nettside